ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

Page: ฝ่ายทะเบียนนักเรียน

การติดต่องานทะเบียนนักเรียน

1. เวลาติดต่องานทะเบียน
สำหรับนักเรียน
พักระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 11.00 – 11.50 น.
พักระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 11.50–12.40 น.
เย็น หลังเลิกเรียน – 16.30 น.
สำหรับผู้ปกครอง และ บุคคลทั่วไป
เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ยกเว้น วันหยุดราชการ
และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
2. การขอเอกสารทางการศึกษา
2.1 นักเรียนปัจจุบัน
2.1.1 นักเรียนต้องเขียนคำร้องด้วยตนเองในใบคำร้อง
2.1.2 กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง และชัดเจน
2.1.3 คำร้องภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ ชื่อและนามสกุลเขียนให้ตรงกับ
ชื่อ – นามสกุล ใน Passport
2.1.4 เอกสารที่ต้องติดรูปใช้รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และต้องไม่เป็นรูปถ่ายโพลารอยด์ รูปถ่ายสติ๊กเกอร์หรือภาพสแกน และเขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่าย
ทุกใบ
2.1.5 รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องแล้ว 3 วันทำการ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ไม่นับวันหยุดราชการ
2.1.6 นักเรียนปัจจุบันต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนเมื่อมาติดต่อกับงานทะเบียนวัดผล
ทุกครั้ง
2.1.7 นักเรียนทุกคนควรวางแผนการขอเอกสารทุกประเภทไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียนนักเรียนควรทำเรื่องขอเอกสารล่วงหน้ามิฉะนั้นจะไม่ได้รับความสะดวกเท่า
ที่ควร
หมายเหตุ :ภาคเรียนที่1 ขอเอกสารภายในวันที่ 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่2 ขอเอกสารภายในวันที่ 31 มีนาคม
2.2 สำหรับศิษย์เก่า
2.2.1 เขียนคำร้องขอเอกสารที่ห้องทะเบียนวัดผล
2.2.2 ต้องแต่งกายสุภาพ
2.2.3 ถ้าต้องการขอเอกสารการจบการศึกษา ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
ศิษย์เก่าที่ใช้ ใบ รบ.
เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม
1.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่ติดเครื่องหมายใดๆ
และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
2.ใบแจ้งความเอกสารหาย แต่ถ้าเอกสารชำรุดให้นำมาแสดงโรงเรียนจะออกเอกสารใหม่ให้รับเอกสารที่ขอไว้ได้ภายใน 7 วันทำการ
ศิษย์เก่าที่ใช้ ใบ ปพ.
เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม
1. รูปถ่ายขนาด 3 X 4 จำนวน 2 รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่ติดเครื่องหมายใดๆ
และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
2.ใบแจ้งความเอกสารหายแต่ถ้าเอกสารชำรุดให้นำมาแสดงโรงเรียนจะออกเอกสารใหม่ให้รับเอกสารที่ขอไว้ได้ภายใน 7 วันทำการ
2.2.4 ศิษย์เก่ามารับเอกสารได้ภายใน 7 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ
3. ระหว่างปิดภาคเรียน
3.1 นักเรียนปัจจุบันต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาติดต่องานทะเบียนวัดผล
3.2 นักเรียนชั้น ม.3 และม. 6 ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนเมื่อมาติดต่องานทะเบียนวัดผล
จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม หลังจากนั้นแต่งกายสุภาพ
ระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
นักเรียนคนใดมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานในทะเบียนนักเรียนได้แก่
ชื่อ-ชื่อสกุล ของตนเอง บิดาหรือมารดา ให้ปฏิบัติดังนี้
1.ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานที่งานทะเบียนวัดผล
ห้องทะเบียนวัดผล โดยแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
1.1 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง
1.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ได้แก้ไขข้อมูล ชื่อ-ชื่อสกุล เรียบร้อยแล้วพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.เมื่อยื่นคำร้องแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบหลักฐานแล้วคืนฉบับจริงให้ทั้งหมด
จึงจะถือว่าการยื่นคำร้องนั้นเสร็จสมบูรณ์
3.ในกรณีนักเรียน ม.6 ให้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลง
หลักฐานให้เสร็จสิ้นภายใน 30 มิถุนายนเนื่องจากโรงเรียน
จะต้องส่งรายชื่อนักเรียนไปยังสำนักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)
เพื่อใช้ในการสอบ O-NET
ขอบข่ายงานทะเบียน
1. งานการมอบตัวนักเรียนใหม่ /การตรวจสอบ และจัดเก็บ
เอกสารมอบตัว
2. งานทะเบียนประวัติของนักเรียน
3. งานจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
4. งานสถิติข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนและจำนวนนักเรียน
5. งานออกเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่จบ
การศึกษาแล้วและที่กำลังศึกษา
6. งานเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด
7. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่หน่วยงานอื่น
ประสานมา
8. จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
9. งานสถิติข้อมูลงานทะเบียน
10.ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรียนมอบหมาย

งานทะเบียนนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a comment

Comments are closed.