ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

Page: สาธิตโปรแกรมเช็คชื่อ

ขั้นตอนการสร้าง icon ของเว็บไซต์ 21ess
การสร้างทางลัดบนหน้าจอหลักบน smart phone
สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
สาธิตการสร้างคาบเช็ครายวิชา
โปรแกรม BestSchool สำหรับครูผู้สอน

สาธิตการเช็คชื่อรายวิชาในกรณีที่ผู้สอน
ไม่สามารถเช็คได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

Leave a comment

Comments are closed.