ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 5

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>