ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.3 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าศึกษาต่อและเข้าเรียนแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560

วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560
ให้นักเรียนมารายงานตัว ณ หอประชุมผึ้งหลวง
หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวจะถือว่า สละสิทธิ์

*** สำหรับกำหดการรับมอบตัวนักเรียน ***
ภายในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2560

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>