ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ศึกษาดูงานระบบบริหารงานวิชาการ ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และฝ่ายปกครอง
ร่วมศึกษาดูงานระบบบริหารงานวิชาการและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>